Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie "Pod Modrzewiami"

Statut Domu

UCHWAŁA NR X/110/2019

RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej

„Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Zamościu, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Domowi Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie, uchwała nr XI/115/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie oraz uchwała nr XXV/259/2018 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zamian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej