Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie "Pod Modrzewiami"

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami" w Szczebrzeszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://dpsszczebrzeszyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

  • liczne pliki DOC, PDF itp.,
  • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1.),
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2., WCAG 2.1 1.2.5.),
  • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym,
  • moga zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że np. pochodzą z różnych źródeł, są zbyt obszerne, zostały przygotowane przez inne istytucje lub opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • strona posiada wersję kontrastową, jako ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny korzystając z dostępnych narzędzi do badania strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/),  link do wyniku https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=e1b1985c-6261-411d-ab81-40fcca06b915

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Podolak-Wilczyńska, adres poczty elektronicznej sekretariat@dpsszczebrzeszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 682 16 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne przybywające do Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami" w Szczebrzeszynie  w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego przy ulicy Błonie 117 w nowym budynku  (druga brama wjazdowa). Wejście to umożliwia dotarcie do wszystkich stanowisk pracy Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami" w Szczebrzeszynie zlokalizowanych w budynkach administracyjnych przy ulicy Błonie 117.

Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami" w Szczebrzeszynie posiada parking ogólnodostępny. Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Domu bądź do Sekretariatu znajdującego się na parterze budynku administracyjnego z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika. Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik z danego działu, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

 

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH:

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej